Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:56:18
bod č. 27. - Návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05993/RM1418/87          .....             08

1) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat


- část pozemku parc. č. 2639/1 o výměře 730 m2 v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou 
městskému obvodu Poruba,

dle zákresu, který je přílohou č. 2 tohoto 
materiálu 


05993/RM1418/87          .....             08

2) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat- pozemek parc.č. 2358/118

- pozemek parc.č. 2358/119

- pozemek parc.č. 2358/120

- pozemek parc.č. 2358/121,

vše v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřených městskému obvodu Poruba,

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


 


05993/RM1418/87          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a 
2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro