Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:55:51
bod č. 26. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. 28. října x Oblá) a v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Božkova), obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05992/RM1418/87          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat


- část pozemku p.p.č. 192/1 o výměře 61 m2 v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava, která je dle 
geometrického plánu č. 2152-48/2016 nově označena jako pozemek 
p.p.č. 192/13 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava


ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky,


viz příloha č. 1 předloženého materiálu,a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


 


05992/RM1418/87          .....             08

2) souhlasí
 


s návrhem na záměr města prodat


- část pozemku p.p.č. 453/20 o výměře 279 m2 v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava, která je dle geometrického 
plánu č. 1662-142/2013 dále označena jako pozemek p.p.č. 453/20 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava


ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,


viz příloha č. 3 předloženého materiálu,a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


 


 


 
 


05992/RM1418/87          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro