Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:55:20
bod č. 25. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a návrh nevykoupit spoluvlastnické podíly k nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05991/RM1418/87          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v 
k.ú. Koblov, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Slezská Ostrava, a to


- část pozemku parc.č. 1874/3, ost. plocha, manipulační plocha, 
díl a), o výměře 41 m2 a část pozemku pac.č. 1988/1, ost. 
plocha, ost. komunikace, díl b), o výměře 8 m2, dle 
geometrického plánu č. 1114-20/2015 odděleny, sloučeny a nově 
označeny jako pozemek parc.č. 1874/38, zast. plocha, o výměře 49 m2


- část pozemku parc.č. 1874/3, ost. plocha, manipulační plocha, 
díl c), o výměře 83 m2 a část pozemku pac.č. 1988/1, ost. 
plocha, ost. komunikace, díl d), o výměře 9 m2, dle téhož 
geometrického plánu odděleny, sloučeny a nově označeny jako 
pozemek parc.č. 1874/39, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 92 m2 
(viz příloha č. 1/3)


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


05991/RM1418/87          .....             08

2) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:


- pozemek p.č.st. 710/17 


05991/RM1418/87          .....             08

3) nesouhlasí

s návrhem vykoupit podíly k pozemku parc.č. 253/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, a to:
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 od spoluvlastníkaXXXXXXXX XXXXXXX, rok 
narození XXXX, bydliště U XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX Ostrava 
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 od spoluvlastníkaXXXXXX XXXXXXX, rok 
narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXX XXXXX

05991/RM1418/87          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro