Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:54:50
bod č. 24. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava a návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05990/RM1418/87          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Heřmanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:


- pozemek p.p.č. 45/14


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


 


05990/RM1418/87          .....             08

2) nesouhlasí
s návrhem na záměr města směnit nemovité věci, a to:


- část pozemku parc. č. 4335/1, o výměře 704 m2, dle 
geometrického plánu č. 3938-275/2015 oddělena a nově označena 
jako pozemek parc.č. 4335/3, ostatní plocha, jiná plocha, v 
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, která je svěřená 
městskému obvodu Slezská Ostrava (viz příloha č. 2/3) 


za


- pozemek parc. č. 704/2 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, ve 
vlastnictví žadatele


 


05990/RM1418/87          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro