Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:54:17
bod č. 23. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Na Liškovci), návrh na záměr směnit pozemky v k. ú. Přívoz (ul. Palackého), návrh svěřit pozemek městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05989/RM1418/87          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat pozemek p. p. č. 1350 v 
k.ú. Přívoz, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


05989/RM1418/87          .....             08

2) souhlasí

s návrhem na záměr města směnitpozemek p. č. st. 3273 v k. ú. Přívoz,ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz
za
pozemek p. p. č. 130/21 v k. ú. Přívoz,ve vlastnictví manželů XXXXX XXXXXX, rok 
narození XXXX, bytem k XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXX a XXXXXXXXX 
XXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento 
záměr zrušit

05989/RM1418/87          .....             08

3) doporučuje
zastupitelstvu města

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, 
že pozemek p. p. č. 130/21 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví


05989/RM1418/87          .....             08

4) doporučuje
zastupitelstvu města

označit majetek uvedený v bodě 3) tohoto usnesení, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
nemovitou věc uvedenou v bodě 3) tohoto usnesení 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví


05989/RM1418/87          .....             08

5) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodů 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení 
zastupitelstvu města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro