Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:53:44
bod č. 22. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05988/RM1418/87          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:


- část pozemku p.p.č. 119/1, o výměře 440 m2, dle snímku, 
který je přílohou č. 1/3


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


 


05988/RM1418/87          .....             08

2) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu 
Slezská Ostrava, a to:


části pozemku parc.č. 1430/5


- o výměře 79 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 
4018-49/2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1430/13


- o výměře 34 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 
4018-49/2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1430/14, který je 
přílohou č. 2/3


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


 


05988/RM1418/87          .....             08

3) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v 
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Slezská Ostrava, a to:


- pozemek parc.č. 1991/24

- pozemek parc.č. 1991/25


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


 


05988/RM1418/87          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro