Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:53:21
bod č. 21. - Návrh na záměr vypůjčit části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava a Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05987/RM1418/87          .....             08

1) rozhodla
o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:


- parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 310 m2

- parc. č. 3550/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to 
část A o výměře 136 m2 a část B o výměře 133 m2, 
dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou 
č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit


05987/RM1418/87          .....             08

2) rozhodla
o záměru města vypůjčit část pozemku p. p. č. 491/25 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1072 m2 v k. 
ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, dle zákresu ve 
snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého 
materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento 
záměr zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro