Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:52:54
bod č. 20. - Návrh na záměr pronájmu pozemků v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05986/RM1418/87          .....             08

1) rozhodla
o záměru města pronajmout pozemky ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, a to:

- parc.č. 3395, ost. plocha - neplodná půda

- parc.č. 4129/1,ost. plocha - neplodná půda

- parc.č. 4129/2, ost. plocha - ost. komunikace

- parc.č. 4134/15, ost. plocha - ost. komunikace

- parc.č. 3388, ost. plocha - neplodná půda

vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (v 
blízkosti řeky Lučina),

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro