Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:52:31
bod č. 19. - Návrh na záměr města propachtovat část pozemku v k.ú. Slezská Ostrava a nepropachtovat část pozemku v k.ú. Stará Bělá.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05985/RM1418/87          .....             08

1) rozhodla
o záměru města propachtovat část pozemku parc.č. 4467, 
orná půda, ZPF o výměře 916 m2,      k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava,


za podmínek:


- doba trvání pachtu neurčitá s výpovědní 
dobou 1 rok

- pozemek bude využíván k zemědělskému 
obhospodařování jako travní porost,


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
a zárověň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


 


05985/RM1418/87          .....             08

2) rozhodla
o záměru města nepropachtovat část pozemku parc.č. 2904/27, 
trvalý trávní porost, ZPF, o výměře 30 m2, 
k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava,


dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


 


 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro