Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:51:48
bod č. 18. - Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností OVANET a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05984/RM1418/87          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační 
sítě k pozemku:


parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s 
oprávněným:


OVANET a.s.

Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 25857568


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


05984/RM1418/87          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační 
sítě k pozemku:


parc. č. 4425/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s oprávněným:


OVANET a.s.

Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 25857568


dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


05984/RM1418/87          .....             08

3) rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační 
sítě k pozemkům:


p. p. č. 2992/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 2992/4 - ostatní plocha, silnice,

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,


p. p. č. 438/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 440/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 455/3 - ostatní plocha, jiná plocha,

p. p. č. 455/59 - lesní pozemek,

p. p. č. 455/127 - ostatní plocha, manipulační plocha,

p. p. č. 460/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 1022/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, s oprávněným:


OVANET a.s.

Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 25857568


dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro