Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:51:01
bod č. 16. - Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro společnost pro společnost UNIGEO a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05982/RM1418/87          .....             08

1) souhlasí
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy:


parc. č. 1454/5 - ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 1942/5 - ostatní plocha, jiná plocha,

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava,


za účelem provedení kontrolního atmogeochemického 
průzkumu a případného měření dynamiky výstupů 
důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 
"Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na 
stará důlní díla v Moravskoslezském kraji" 
pro:


UNIGEO a.s.

se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava

IČO 45192260


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro