Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:49:21
bod č. 11. - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., se sídlem Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 22831738
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05980/RM1418/87          .....             86

1) rozhodla
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., se sídlem 
Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 22831738, 
ve výši 50 tis. Kč na zabezpečení projektu 
"Poradenství, osvěta a vzdělávání pro 
spotřebitele v Ostravě" a o uzavření smlouvy dle přílohy č.2 
předloženého materiálu


05980/RM1418/87          .....             86

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


- snižuje


 rozpočtová rezerva města


 § 6409, pol. 5901, ORJ 120       o       50 tis. Kč


- zvyšují


 neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím


 § 4311, pol. 5222, ORJ 180       o       50 tis. Kč


05980/RM1418/87          .....             86

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočturealizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) 
tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro