Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:48:58
bod č. 4. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05978/RM1418/87          .....             86

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
víceleté neinvestiční účelové dotace:


- ev. č. 0461/2015/SVZV, uzavřené s právnickou osobou 
Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka, Slezská 49/23, 700 
30 Ostrava - Jih, IČO 62348043, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu


 


05978/RM1418/87          .....             86

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) 
tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro