Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:47:30
bod č. 9. - Dotace z Fondu životního prostředí na nákup elektro aut pro městské obvody a změna v poskytnutí dotace pro nákup elektro auta pro městský obvod Slezská Ostrava na úkor městského obvodu Stará Bělá
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05977/RM1418/87          .....             38

1) schvaluje
použití prostředků z Fondu životního prostředí jako 
příspěvek pro městské obvody na nákup elektro aut dle 
předložené důvodové zprávy (ve výši 200 
tis. Kč/elektro automobil)


05977/RM1418/87          .....             38

2) mění
své usnesení č. 05213/RM1418/76 ze dne 29.11.2016 v bodě 3) z:


- v roce 2017 na zajištění spolufinancování 
projektu ve výši 8 050 tis. Kč, z toho	1 610 tis. Kč spolufinancování projektu MMO
	5 300 tis. Kč spolufinancování Městské policie Ostrava
	580 tis. Kč spolufinancování MOb Stará Bělá
	100 tis. Kč spolufinancování MOb Hrabová
	460 tis. Kč spolufinancování MOb Radvanice a Bartovice


05977/RM1418/87          .....             38

3) nahrazuje
v usnesení č. 05213/RM1418/76 ze dne 26.11.2016 v bodě 3) nový 
text:


- roce 2017 na zajištění spolufinancování projektu 
ve výši 7 810 tis. Kč, z toho	1 610 tis. Kč spolufinancování MMO
	5 300 tis. Kč spolufinancování Městské policie Ostrava
	220 tis. Kč spolufinancování MOb Slezská Ostrava
	220 tis. Kč spolufinancování MOb Hrabová
	460 tis. Kč spolufinancování MOb Radvanice a Bartovice


05977/RM1418/87          .....             38

4) ruší
bod 6) usnesení č. 05213/RM1418/76 ze dne 29.11.2016 a to:


ukládá


Městskému obvodu Stará Bělá


zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) z 
rozpočtu městského obvodu dle bodu 3) tohoto usnesení


a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO na 
přípravě žádosti o dotaci


Zodpovídá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta Městského obvodu Stará Bělá
Termín: 30.12.2016
05977/RM1418/87          .....             38

5) ukládá
Městskému obvodu Slezská Ostrava


zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) 
tohoto usnesení z rozpočtu městského obvodu dle bodu 3) tohoto 
usnesení


a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO


Zodpovídá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka Městského obvodu Slezská Ostrava
Termín: 28.04.2017
05977/RM1418/87          .....             38

6) ukládá
vedoucímu odboru strategického rozvoje a vedoucímu odboru 
hospodářské správy informovat jednotlivé 
městské obvody o možnosti čerpání dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 28.04.2017
Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 28.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro