Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:42:48
bod č. 1. - Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2016
(Poznámka: Předkládá: plk. Mgr. René Dočekal, ředitel Městského ředitelství Policie Ostrava)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05969/RM1418/87          .....             45

1) bere na vědomí
zprávu ředitele Městského ředitelství Policie Ostrava o 
situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 
na území města Ostravy za rok 2016


05969/RM1418/87          .....             45

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

předložit zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města


Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro