Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:42:14
bod č. 54. - Návrh na změnu usnesení a souhlas s přijetím dotace k projektu "Protipovodňová opatření Městského obvodu Polanka nad Odrou"
(Poznámka: Předkládá: Pavel Bochnia, starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05968/RM1418/87          .....             50

1) mění
bod 3) svého usnesení č. 02425/RM1418/36 ze dne 27.10.2015, a to 
tak, že nově zní:


"schvaluje


v případě úspěšnosti žádosti o dotaci a 
všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 
usnesení financování projektu v celkové 
výši 3.808 tis. Kč


- v roce 2016


na zajištění předfinancování projektu ve 
výši 64 tis. Kč


- v roce 2017


na zajištění předfinancování projektu ve 
výši 3685 tis. Kč, přičemž v obou částkách je 
zajištěno spolufinancování celkem z rozpočtu SMO 1084 tis. 
Kč


Spolufinancování z rozpočtu MOb 59 tis. Kč dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu"


a přílohu č. 1 k bodu 3) svého usnesení č. 02425/RM1418/36 
ze dne 27.10.2015 nahrazuje v plném rozsahu novou přílohou, 
která tvoří přílohu č. 1 předloženého 
materiálu.


05968/RM1418/87          .....             50

2) souhlasí
s přijetím dotace z Operačního programu Životní 
prostředí, prioritní osa 1: Zlepšování 
kvality vody a snižování rizika povodní, specifický 
cíl 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová 
opatření, dle podmínek poskytovatele dotace Ministerstva 
životního prostředí, IČ: 00164801,Vršovická 1445/6, 
100 10 Praha 10, na projekt " Protipovodňová opatření 
městského obvodu Polanka nad Odrou dle přílohy č.2 
předloženého materiálu - Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace


05968/RM1418/87          .....             50

3) schvaluje
Rozpočtové opatření, kterým se


zvyšují převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - výdaje, ORJ 120


na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org.620        o 
3685 tis. Kč


snižuje se účelová rezerva na předfinancování a 
spolufinancování projektů městských obvodů


na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120               
o 3685 tis. Kč


městský obvod Polanka nad Odrou


zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy


na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 620               
         o 3685 tis. Kč


zvýší kapitálové výdaje


na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx                 
   o 3685 tis. Kč


05968/RM1418/87          .....             50

4) žádá
městský obvod Polanka nad Odrou zabezpečit všechny 
potřebné úkony spojené s realizací projektu dle 
bodu 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Pavel Bochnia, starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou
Termín: 31.01.2018
05968/RM1418/87          .....             50

5) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro