Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:41:46
bod č. 47. - Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 2015" v rámci Operačního programu Životní prostředí
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05967/RM1418/87          .....             50

1) souhlasí
s přijetím dotace z Operačního programu Životní 
prostředí dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace od poskytovatele dotace Ministerstva životního prostředí, 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10, pro projekt "Parkové 
úpravy sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 2015" 
(reg.č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_015/0000027) dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu za podmínky souhlasu Zastupitelstva 
města Ostravy s podmínkou dle části II. čl. 1 Přílohy č. 1 
k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky dotace 
uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu.


05967/RM1418/87          .....             50

2) doporučuje
zastupitelstvu města


vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu 
"Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a 
Fifejdy II 2015" (reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_015/0000027) dle 
části II. čl. 1 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace - Podmínky dotace uvedené v 
příloze č. 2 předloženého materiálu.


05967/RM1418/87          .....             50

3) žádá
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

o zabezpečení všech potřebných úkonů 
spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 
materiálu


Zodpovídá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Termín: 30.08.2017
05967/RM1418/87          .....             50

4) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto materiálu


Zodpovídá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro