Výsledky hlasování na zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Pražák, Ph. Konaného dne 14.03.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 86. schůze rady města konané dne 14.03.2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 4.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
3 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. 7 7
(Pozn: Předkládá: Karel Burda, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Blahuta, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
5 3.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
6 40. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Švýcarska (Curych) ve dnech 11.-16.02.2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.)
7 13. - Udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava ­ městským obvodem Poruba a Asociací TRIGON o.p.s. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
8 41. - Příprava a podání žádosti o dotaci na projekt "Ozdravné pobyty pro děti do 6 let věku v MOb Nová Bělá 2017" v rámci programu Moravskoslezského kraje 7 7
(Pozn: Předkládá: Lumír Bahr, starosta Městského obvodu Nová Bělá)
9 12. - Návrh na vyřazení majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava prodejem formou zápočtu 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
10 43. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do Polska (Wroclaw) ve dnech 21.-22.03.2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
11 11. - Zpráva o činnosti komisí rady města za II. pololetí roku 2016 vč. návrhu na personální změnu v komisi pro sport a volný čas rady města 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
12 45. - Pozemky v k.ú. Nová Ves u Ostravy, potřebné pro realizaci stavby „Mimoúrovňová křižovatka Mariánskohorská a propojení s ul. Sokola Tůmy“ ­ zrušení provedeného vyvlastnění, další postup 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
13 44. - ITI ostravské aglomerace - výzvy nositele ITI k předkládání projektových záměrů a harmonogram výzev 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
14 2.VZ - Schválení přípravy projektu "Rekonstrukce tramvajových mostů na ul. Výškovická" ke spolufinancování z externích zdrojů a návrhu zadání veřejné zakázky malého rozsahu s uzavřením Smlouvy na zajištění služeb týkající se vybraných příloh žádosti o dotaci 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
15 12.VZ - Veřejná zakázka "Aktualizace SEAP/SECAP, provedení monitorovací bilance emisí (MEI)", poř. č. 8/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
16 6. - Návrh na poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, p.o., ve výši 3 200 000,- Kč na odstranění havarijního stavu vzduchotechnického zařízení 4 operačních sálů 7 7
(Pozn: Předkládá: MUDr. Uhlig Petr, ředitel Městské nemocnice Ostrava)
17 7. - Plány činností příspěvkových organizací v oblasti sociální péče a zdravotnictví na rok 2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Hana Ježková, ředitelka Domova Sluníčko, Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., ředitel Domova Slunovrat, RNDr. Oldřich Šeremek, ředitel Domova pro seniory Iris, Ing. Bc. Magda Mertová, ředitelka Domova Čujkovova, Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., ředitel Domova Korýtko, Mgr. Andrea Heczko Gibejová, ředitelka Domova Magnolie, Ing. Radek Baran, ředitel Domova Slunečnice Ostrava, Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel Domova pro seniory Kamenec, PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku-centra pro osoby se zdravotním postižením, MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, Mgr. Jana Schikorová, ředitelka Dětského centra Domeček)
18 2. - Návrh dohody o ukončení výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
19 39. - Aktualizace transformačních plánů pobytových sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
20 4. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do Španělska (Barcelona) ve dnech 09.­13.02.2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
21 10. - Dohoda o plné moci pro projekt Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
22 2.MZP - Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
23 14. - Návrh na prohlášení o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, bez svěření MOb v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, v areálu VTP Ostrava - Pustkovec 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
24 15. - Návrh na souhlas se vstupem a vjezdem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem provedení likvidace černé skládky pro společnost OZO Ostrava s.r.o. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
25 16. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví SMO v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a návrh na uzavření nájemní smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 17. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení NN a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 18. - Návrh na zřízení věcného břemene, zrušení bodu usnesení a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro oprávněné: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Dopravní podnik Ostrava a.s. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 19. - Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., jako oprávněným a Povodím Odry, státním podnikem, jako investorem 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 20. - Souhlas s podnájmem bytů v domech na ul. Horní č.3031/98 a č.3036/108, Ostrava - Bělský Les 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 21. - Návrh dodatků k nájemním smlouvám v domech na ul. Horní 3037/110, Ostrava Bělský Les a ul. Pobialova č. 875/8, Moravská Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 22. - Návrh na záměr města propachtovat pozemky v k.ú. Hrabová a k.ú. Svinov 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 23. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Proskovice a v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 24. - Návrh na záměr města prodat část pozemku v obchodně podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, obec Mošnov ve správě Společnosti pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s. (SOM) 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 25. - Návrh na záměr města nedarovat a návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Pudlov, obec Bohumín, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Radvanice a v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 26. - Návrh prodat stožár veřejného osvětlení na Sokolské tř. v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 27. - Návrh města prodat stožárovou trafostanici OS 9451 Svinov Vodárna Dubí, v k.ú. Svinov, obec Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 28. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Slezská Ostrava a návrh na schválení Dodatku č. 11 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek, příspěvková organizace 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 29. - Návrh koupit a přijmout darem nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 30. - Návrhy dodatků zřizovacích listin 25 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava - aktualizace účetního stavu majetku ke dni 31. 12. 2016 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 31. - Návrh dílčí inventarizační komise na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku statutárního města Ostravy 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 32. - Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 37. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v obchodně podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, obec Mošnov ve správě Společnosti pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s.(SOM) 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 1. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní na provádění stálého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro stavbu org. č. 8148 „Přístavba IVC Slezská Ostrava“ ev. č. 2524/2014/OI/LPO 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
44 5. - Žádost vlastníků nemovitostí na ul. Střádalů v Ostravě - Kunčičkách žádajících přednostní zařazení veřejné prospěšné stavby „Přestavba tělesa a prodloužení ulice Střádalů v úseku Vratimovská ­ Lihovarská“ do plánu investic města 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
45 35. - Návrh na uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu se společností SHB, akciová společnost pro stavbu „Cyklostezka L,I - Družstevní , Při Odře“ z důvodu nedosažení ekonomického a účelného řešení stavby 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
46 46. - Návrh Dohody o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo a smlouvou mandátní č. 0983/2012/OI/LPO ze dne 26.03.2012 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
47 47. - Návrh na vyčlenění 2. etapy stavby „Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská ­ oblast Slezská Ostrava, Michálkovice“ v k.ú. Michálkovice a Slezská Ostrava ze souboru projektů schválených Meziresortní komisí k financování z Programu revitalizace Moravskoslezského kraje pod názvem „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy“ 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
48 48. - Návrh na vyčlenění staveb "Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní" a "Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého" v k.ú. Moravská Ostrava ze souboru projektů schválených Meziresortní komisí k financování z Programu revitalizace Moravskoslezského kraje pod názvem "Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy" a zařazení finančních prostředků do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 a rok 2018 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
49 3.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka pro akci "Rekonstrukce VO oblast Prokopská" v městském obvodě Slezská Ostrava, ORG 4321. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
50 4.VZ - Veřejná zakázka "Demolice části objektu - garáže Muglinovská", poř. č. 019/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
51 5.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce a stavba vodovodu, dostavba kanalizace v lokalitě Ječmínkova (PD+AD)", poř. č. 198/2016 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
52 6.VZ - Veřejná zakázka "Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka", poř. č. 214/2016 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
53 7.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ul. Českobratrská (vodovod, kanalizace a komunikace) - TDS+BOZP", poř. č. 021/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
54 8.VZ - Veřejná zakázka "Multifunkční parkovací dům u MNO - DÚR a IČ", poř.č. 237/2016 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
55 10.VZ - Veřejná zakázka "Příprava vodohospodářských staveb - IČ", poř. č. 22/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
56 11.VZ - Veřejná zakázka "Nová radnice - trafostanice", poř. č. 12/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
57 14.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce VO oblast Prokopská", poř.č. 20/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
58 15.VZ - Veřejná zakázka "Budova Nové radnice - klimatizace (PD a IČ)", poř.č. 17/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
59 16.VZ - Veřejná zakázka "Dostavba dešťové kanalizace v ul. Thomayerova (PD+AD)", poř. č. 011/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
60 42. - Poskytnutí účelových neinvestičních transferů na rok 2017 dotčeným obvodům za součinnost poskytnutou v rámci monitoringu výsadeb zeleně projektů "Izolační zeleň města Ostrava" 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
61 8. - Zapojení statutárního města Ostravy do kampaně "Hodina Země" v roce 2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
62 9. - Uspořádání 19. ročníku setkání opatrovníků útulkových psů v Ostravě 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
63 38. - Projekt pro zjištění míry podílu biologicky rozložitelných odpadů z přípravy jídel z kuchyní a stravoven ve vybraných školských zařízeních a pro zjištění možnosti podpory statutárního města Ostravy pro jejich omezování. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
64 36. - Úprava rozpočtu r. 2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
65 33. - Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o digitalizaci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou 7 7
(Pozn: Předkládá: PhDr. Blažena Przybylová, ředitelka Archivu města Ostravy)
66 34. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválií s Ostravským muzeem na výstavu 7 7
(Pozn: Předkládá: PhDr. Blažena Przybylová, ředitelka Archivu města Ostravy)
67 3. - Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města formou elektronické aukce 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
68 1.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu kruhového objezdu před budovou Radnice města Ostravy 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
69 13.VZ - Veřejná zakázka "Provozování veřejných toalet a úklid místností - Terminál Hranečník", poř. č. 037/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
70 1.MZP - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu města Ostravy 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)