Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:44:22
bod č. 1.MZP - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05965/RM1418/86          .....             36

1) souhlasí
s návrhem uzavřít smlouvy o bezúročných 
zápůjčkách dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců 
statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu 
města Ostravy a do organizačních složek zřízených městem, 
a to se zaměstnanci uvedenými v příloze č. 1 předloženého 
materiálu včetně vymezených účelů a výše 
zápůjček


05965/RM1418/86          .....             36

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,           
                                      
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k 
projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho 
jednání dne 05.04.2017


Zodpovídá: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., vedoucí odboru platového a personálního
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro