Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:42:17
bod č. 34. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválií s Ostravským muzeem na výstavu
(Poznámka: Předkládá: PhDr. Blažena Przybylová, ředitelka Archivu města Ostravy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05961/RM1418/86          .....             26

1) rozhodla
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž 
předmětem je výpůjčka specifikovaných archiválií, s 
vypůjčitelem Ostravským muzeem, přispěvkovou organizací, se 
sídlem Masarykovo nám. 1, Ostrava, IČO: 00097594 na dobu určitou 
od účinnosti smlouvy do 12.07.2017 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro