Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:37:58
bod č. 16.VZ - Veřejná zakázka "Dostavba dešťové kanalizace v ul. Thomayerova (PD+AD)", poř. č. 011/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05954/RM1418/86          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na provedení průzkumných 
prací, vypracování projektové dokumentace k 
žádosti o vydání územního rozhodnutí, 
projektové dokumentace k žádosti o stavební 
povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro 
provádění stavby vč. vypracování Plánu BOZP, 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr a položkových rozpočtů a dále 
výkon občasného autorského dozoru po dobu realizace stavby 
„Dostavba dešťové kanalizace v ul. Thomayerova“, k. 
ú. Zábřeh, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností:


BAD spol. s.r.o.

se sídlem: Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava

IČO: 44739508


za cenu nejvýše přípustnou 610.000,00 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro