Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:37:09
bod č. 14.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce VO oblast Prokopská", poř.č. 20/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05952/RM1418/86          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na realizaci stavby "Rekonstrukce VO 
oblast Prokopská" v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností:


ELZA-ELEKTRO, s.r.o.

se sídlem: Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava

IČO: 25395521


za cenu nejvýše přípustnou 2.754.247,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro