Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:36:48
bod č. 11.VZ - Veřejná zakázka "Nová radnice - trafostanice", poř. č. 12/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05951/RM1418/86          .....             05

1) rozhodla
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 
53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci 
stavby „Trafostanice TS1 a TS2 za domem č. p. 1830, Nová 
radnice“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle 
předloženého materiálu


05951/RM1418/86          .....             05

2) jmenuje
komisi pro otevírání nabídek ve složení

členové:

1. Ing. Eva Seborská- odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

4. Ing. Dalibor Karásek - odbor investiční


náhradníci:

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí  

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční

4. Ing. Renáta Žáčková - odbor investiční


05951/RM1418/86          .....             05

3) jmenuje
hodnotící komisi ve složení

členové:

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora

3. Ing. Břetislav Gibas - tajemník

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní


náhradníci:

1. Ing. František Kolařík - člen ZM

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM

3. Ing. Pavel Šmátrala - odbor hospodářské 
správy

4. Ing. Dalibor Karásek - odbor investiční

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní


05951/RM1418/86          .....             05

4) ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastízabezpečit veškeré 
potřebné úkony této veřejné zakázky

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 30.06.2017


05951/RM1418/86          .....             05

5) zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastík podpisu veškerých 
dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a 
rozhodnutí o námitkách

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro