Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:35:27
bod č. 7.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ul. Českobratrská (vodovod, kanalizace a komunikace) - TDS+BOZP", poř. č. 021/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05948/RM1418/86          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na výkon odborného 
technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a jeho 
následné aktualizace při realizaci stavby „Rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a 
Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku 
Nádražní – Sokolská třída, část 1.- 
ul. Českobratrská“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností:


INKOS-OSTRAVA, a.s.

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 
Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: 48394637


za cenu nejvýše přípustnou 789.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro