Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:35:00
bod č. 6.VZ - Veřejná zakázka "Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka", poř. č. 214/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05947/RM1418/86          .....             05

1) rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek o 
výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, za podmínky předložení 
dokladů dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, na realizaci 
stavby „Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, 
Dr. Martínka“ v k. ú. Vítkovice a Hrabůvka, obec 
Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku 
pod poř. č. 5:


OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 
Ostrava

IČO: 64610225


za cenu nejvýše přípustnou 11.950.249,13 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro