Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:34:20
bod č. 5.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce a stavba vodovodu, dostavba kanalizace v lokalitě Ječmínkova (PD+AD)", poř. č. 198/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05946/RM1418/86          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektových dokumentací a výkon autorského dozoru 
pro stavbu "Rekonstrukce a stavba vodovodu v lokalitě Ječmínkova a 
dostavba kanalizace v lokalitě Ječmínkova", v k. ú. 
Stará Bělá, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností:


HydroIdea s.r.o.

se sídlem: Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov

IČO: 02929368


za cenu nejvýše přípustnou 879 000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro