Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:33:54
bod č. 4.VZ - Veřejná zakázka "Demolice části objektu - garáže Muglinovská", poř. č. 019/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05945/RM1418/86          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na realizaci stavební akce 
„DEMOLICE ČÁSTI OBJEKTU GARÁŽÍ V OSTRAVĚ, k. 
ú. MORAVSKÁ OSTRAVA, NA POZEMKU Č.3719“ v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností:


DEMONTSTAV s.r.o.

se sídlem: Zengrova 630/83, 703 00 Ostrava

IČO: 27812791


za cenu nejvýše přípustnou 549.000,00 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro