Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:33:31
bod č. 3.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka pro akci "Rekonstrukce VO oblast Prokopská" v městském obvodě Slezská Ostrava, ORG 4321.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05944/RM1418/86          .....             05

1) rozhodla
o zadání věřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy příkazní na zajištění 
výkonu funkce technického dozoru stavebníka pro akci 
"Rekonstrukce VO oblast Prokopská" v městském obvodě 
Slezská Ostrava, ORG 4321, za cenu nejvýše 
přípustnou 237 700,- Kč bez DPH, mezi Statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a 
společností:


PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/4, 712 00 Ostrava, IČO: 
27767931


dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro