Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:30:04
bod č. 1. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní na provádění stálého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro stavbu org. č. 8148 „Přístavba IVC Slezská Ostrava“ ev. č. 2524/2014/OI/LPO
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05938/RM1418/86          .....             05

1) rozhodla
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní č. 
2524/2014/OI/LPO týkající výkonu technického 
dozoru tavebníka a koordinátora BOZP v rámci realizace 
stavby „Přístavba IVC Slezská Ostrava“ s 
příkazcem CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 
Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
IČO: 48392928, kterým se upravuje výše odměny na 
částku 826.914,- Kč vč. DPH, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro