Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:28:13
bod č. 32. - Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Hrabová, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05936/RM1418/86          .....             08

1) rozhodla
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, a to parc. č. 1899/42, orná 
půda o výměře 133 m2 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. 
Lužná),

dle zákresu v situačním snímku, který je 
přílohou č. 1 předloženého materiálu,

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro