Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:26:27
bod č. 28. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Slezská Ostrava a návrh na schválení Dodatku č. 11 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek, příspěvková organizace
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05932/RM1418/86          .....             08

1) souhlasí
s odejmutím níže uvedených nemovitých věcí 
ze svěření městskému obvodu Slezská Ostrava v souladu s 
ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a to:


- pozemku parc. č. 1235/22

- pozemku parc. č. 1235/24


oba v k. ú. Hrušov, obec Ostrava


05932/RM1418/86          .....             08

2) souhlasí
s návrhem na schválení Dodatku č. 11 ke zřizovací 
listině ze dne 21.05.2014, právnické osoby Čtyřlístek - 
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 706 31 808, dle přílohy č. 2, 
kterým se příspěvkové organizaci předávají k 
hospodaření věci, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, a to:


- pozemek parc. č. 1235/22

- pozemek parc. č. 1235/24

- pozemek p. č. st. 1156 jehož součástí je budova s č. p. 107, 
rod. dům

- pozemek p. p. č. 385/2 včetně trvalých porostů

- budova s č. p. 107, rod. dům na pozemku p. č. st. 1156

- vedlejší hospodářská budova včetně 
přípojky vody, přípojky plynu, přípojky kanalizace, 
BIO-ČOV, venkovní úpravy - zpevněné plochy. 
oplocení, vrátka, vrata na pozemku p. p. č. 385/2


a zároveň souhlasí s uzavřením Dodatku č. 11 ke 
zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


05932/RM1418/86          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro