Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:26:00
bod č. 27. - Návrh města prodat stožárovou trafostanici OS 9451 Svinov Vodárna Dubí, v k.ú. Svinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05931/RM1418/86          .....             08

1) souhlasí
s prodejem stožárové trafostanice OS 9451 Svinov Vodárna 
Dubí, v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou 
městskému obvodu,

na pozemku parc. č. 2498/2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve 
vlastnictví společnosti MILNEA státní podnik v likvidaci, 
se sídlem Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11, PSČ 16304, IČO 000 
16 187


společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO 247 29 035

za cenu obvyklou ve výši 53.373,- Kč, a uzavřít 
kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu


s tím, že uvedená trafostanice v rámci předkupního 
práva bude nabídnuta společnosti MILNEA státní 
podnik v likvidaci, se sídlem Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11, 
PSČ 16304, IČO 000 16 187


05931/RM1418/86          .....             08

2) souhlasí
s učiněním nabídky na využití předkupního 
práva na odkoupení stožárové trafostanice OS 9451 
Svinov Vodárna Dubí, v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou 
městskému obvodu, umístěné na pozemku parc. č. 2498/2 v k. 
ú. Svinov, obec Ostrava, společnosti MILNEA státní podnik 
v likvidaci, se sídlem Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11, PSČ 
16304, IČO 000 16 187

za cenu obvyklou ve výši 53.373,- Kč a uzavřít 
kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu


05931/RM1418/86          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro