Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:23:21
bod č. 22. - Návrh na záměr města propachtovat pozemky v k.ú. Hrabová a k.ú. Svinov
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05926/RM1418/86          .....             08

1) rozhodla
o záměru města propachtovat pozemky:


parc. č. 1899/9, orná půda, ZPF, o výměře   8 840 m²

parc. č. 1899/3, orná půda, ZPF, o výměře   6 676 m²  

parc. č. 1884/1, orná půda, ZPF, o výměře  12 618 m²

parc. č. 1884/2, orná půda, ZPF, o výměře   23 571 m² 

parc. č. 1882/2 jiná plocha, jiná komunikace, o výměře 923 
m²


o celkové výměře 52 628 m2 vše v k.ú. 
Hrabová, obec Ostrava, 


za podmínek:


- doba trvání pachtu neurčitá s výpovědní 
dobou 3 měsíce

- pozemky budou využívány k zemědělskému 
obhospodařování - kosení a sušení 
trávy,


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,


a zárověň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


05926/RM1418/86          .....             08

2) rozhodla
o záměru města propachtovat pozemky

parc. č. 2288/1, orná půda, ZPF, o výměře    17 127 m2,

parc. č. 2280,  orná půda, ZPF, o výměře     5 799 m2,


o celkové výměře 22 926 m2 oba v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava, 


za podmínek:


- doba trvání pachtu neurčitá s výpovědní 
dobou 1 rok

- pozemky budou využívány k zemědělskému 
obhospodařování - kosení a sušení 
trávy,


dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,


a zárověň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro