Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:22:59
bod č. 21. - Návrh dodatků k nájemním smlouvám v domech na ul. Horní 3037/110, Ostrava Bělský Les a ul. Pobialova č. 875/8, Moravská Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05925/RM1418/86          .....             08

1) rozhodla

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 
1188/2015/MJ uzavřené dne 30.03.2015, ve znění dodatku č. 1, na pronájem bytu 
čX X v bytovém domě  č. p. 3037 na ul. Horní  č. or. 110, Ostrava-Bělský 
Les, který je součástí pozemku  parc. č. 126/11, k. ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava, s nájemcem
XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
XXXX
na dobu určitou do 31.12.2017,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

05925/RM1418/86          .....             08

2) rozhodla

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě  ev. č. 
1033/2016/MJ uzavřené   29.03.2016, na pronájem bytu č. X v bytovém domě č. p. 
875 na ul. Pobialova č. or. 8, Moravská Ostrava, který je součástí pozemku  
parc. č. 328, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s nájemcem
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXXX bydliště XXXXXXX XXX XXX XX XXXXX 
XXXXX,
na dobu určitou do 30.06.2017,
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
 
 
 
 

Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro