Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:22:09
bod č. 19. - Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., jako oprávněným a Povodím Odry, státním podnikem, jako investorem
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05923/RM1418/86          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene STL plynovodu dn 160 k 
části pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostavy:


parc. č. 3410 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s oprávněným:


GasNet, s.r.o.

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 
01 Ústí nad Labem

IČO 272 95 567


a


Povodí Odry, státní podnik

se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava

IČO 708 90 021, jako investorem


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro