Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:21:39
bod č. 18. - Návrh na zřízení věcného břemene, zrušení bodu usnesení a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro oprávněné: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Dopravní podnik Ostrava a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05922/RM1418/86          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační 
sítě k pozemkům:


p. p. č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

p. p. č. 736/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s 
oprávněným:


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


05922/RM1418/86          .....             08

2) zrušuje
bod 1) svého usnesení č. 00471/RM1418/10 ze dne 27.01.2015


05922/RM1418/86          .....             08

3) rozhodla
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti podzemního kabelového 
vedení NN 230 V k pozemkům:


parc. č. 778/3 - ostatní plocha, silnice,

parc. č. 791/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,


s oprávněným:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757


a s investorem:

Moravskoslezský kraj

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČO: 70890692

zastoupený

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací,

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

IČO: 00095711


dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro