Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:21:14
bod č. 17. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení NN a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05921/RM1418/86          .....             08

1) souhlasí
s umístěním podzemního kabelového vedení NN 
včetně rozpojovací skříně v pozemku:


parc. č. 4471 - zahrada

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro:


ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035


v rámci stavby "Ostrava, Pikartská, Lesy České 
republiky"


05921/RM1418/86          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN 
včetně rozpojovací skříně k části pozemku:


parc. č. 4471 - zahrada

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:


ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu


05921/RM1418/86          .....             08

3) souhlasí
s umístěním podzemního vedení přípojky NN 
0,4 kV v pozemku:


parc. č. 3216/4 - ostatní plocha, jiná plocha

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, pro:


ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035


v rámci stavby "Ostrava 4016/1 CONTSYSTEM, příp. NNk"


05921/RM1418/86          .....             08

4) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního vedení přípojky NN 
0,4 kV k části pozemku:


parc. č. 3216/4 - ostatní plocha, jiná plocha

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:


ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035

podle přílohy č. 6 předloženého materiálu


05921/RM1418/86          .....             08

5) souhlasí
s umístěním podzemního kabelového vedení 4x 
NN 0,4 kV v pozemcích:


parc. č. 964/23 - ostatní plocha, silnice,

parc. č. 964/30 - ostatní plocha, jiná plocha

v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, pro:


ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035


v rámci stavby "Ostrava, Karla Svobody, VMI Silesia, NNk"


05921/RM1418/86          .....             08

6) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení 4x 
NN 0,4 kV k částem pozemků:


parc. č. 964/23 - ostatní plocha, silnice,

parc. č. 964/30 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:


ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035

podle přílohy č. 9 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro