Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:20:47
bod č. 16. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví SMO v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a návrh na uzavření nájemní smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05920/RM1418/86          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti - umístění mostní 
konstrukce včetně 2 ks podpěr mostu na části pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy:


parc. č. 3220/49 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s 
oprávněným:


Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: 145 05 Praha 4, Na Pankráci 546/56

IČO: 65993390


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


05920/RM1418/86          .....             08

2) rozhodla
na straně pronajímatele

uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to 
parc.č. 3220/49 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1623 m2 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Místecká)

s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: 145 05 Praha 4, Na Pankráci 546/56

IČO: 65993390

za účelem jeho využití jako staveniště - přístup 
pro opravu mostní konstrukce včetně 2 podpěr mostu a pro chůzi 
pěších v rámci jednotlivých etap výstavby 
pro stavbu "Silnice I/56 Ostrava, most ev.č. 56 - 028.1", za 
nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 146 070,- 
Kč/ročně, na dobu určitou, nejpozději však do 31.12.2018

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro