Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:20:20
bod č. 15. - Návrh na souhlas se vstupem a vjezdem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem provedení likvidace černé skládky pro společnost OZO Ostrava s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05919/RM1418/86          .....             08

1) souhlasí
se vstupem a vjezdem na pozemky ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy:


parc. č. 3461 - zastavěná plocha a nádvoří,

parc. č. 3463/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 3463/35 - ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 3463/36 - ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 3463/37 - ostatní plocha, jiná plocha,

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,


za účelem provedení likvidace černé skládky pro:


OZO Ostrava s.r.o.

se sídlem Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 Ostrava

IČO 623 00 920


v rámci stavby "Likvidace černé skládky v oblasti 
Nová Karolina"


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro