Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:19:54
bod č. 14. - Návrh na prohlášení o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, bez svěření MOb v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, v areálu VTP Ostrava - Pustkovec
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05918/RM1418/86          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka zřídit ve prospěch každého 
vlastníka pozemku parc. č. 4685/24 v k. ú. Pustkovec, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřeno městskému obvodu Pustkovec (Panující pozemek) 
právo odpovídající služebnosti 
inženýrské sítě, a to:


 - dešťové kanalizační stoky DN 200 jejímž obsahem 
je povinnost vlastníka pozemků parc. č. 4685/59 a parc. č. 4684/1 v k. 
ú. Pustkovec, obec Ostrava, trpět v těchto pozemcích 
zřízení, provozování a údržbu 
kanalizační stoky DN 200 v rozsahu daném geometrickým 
plánem č. 5668-10a/2017 vyhotoveným pro k. ú. Pustkovec, 
obec Ostrava, v roce 2017 


- kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 1 ks 
sloupu veřejného osvětlení a rozvaděče SPR V7, jejímž 
obsahem je povinnost vlastníka pozemků parc. č. 4685/59 a parc. č. 
4685/63 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, trpět v těchto pozemcích 
zřízení, provozování a údržbu 
kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 1 ks 
sloupu veřejného osvětlení a rozvaděče SPR V7 v rozsahu 
daném geometrickým plánem č. 5668-10b/2017 
vyhotoveným pro k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, v roce 2017


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro