Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:19:19
bod č. 2.MZP - Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05917/RM1418/86          .....             90

1) ukládá
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na 
valné hromadě obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., se 
sídlem Klicperova 504/8, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 
00, IČO 285 64 111, hlasovat:


A) PRO schválení v bodech číslo 7 až 12:


   7. Obměna členů dozorčí rady - dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


   8. Smlouvy o výkonu funkce jednotlivých nových členů 
dozorčí rady - dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu


   9. Zpráva o vztazích mezi ovládající 
osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a  osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 
2016 dle - přílohy č. 3 předloženého materiálu


   10. Řádná účetní závěrka za rok 2016 - 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


   11. Naložení s hospodářským výsledkem za rok 
2016 - dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


   12. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 
společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 - dle přílohy č. 
2 předloženého materiálu


   B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu


Zodpovídá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora
Termín: 27.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro