Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:13:27
bod č. 6. - Návrh na poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, p.o., ve výši 3 200 000,- Kč na odstranění havarijního stavu vzduchotechnického zařízení 4 operačních sálů
(Poznámka: Předkládá: MUDr. Uhlig Petr, ředitel Městské nemocnice Ostrava)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05911/RM1418/86          .....             40

1) rozhodla
o poskytnutí investičního příspěvku 
právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem 
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, ve výši  3 200 000,- 
Kč na odstranění havarijního stavu vzduchotechnického 
zařízení pro 4 operační sály dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 


05911/RM1418/86          .....             40

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- sníží


rozpočtová rezerva


na § 6409, pol.5901, ORJ 120                        
                o   3 200  tis. Kč


- zvýší


investiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím


na § 3522, pol. 6351, org. 4241, ORJ 170                  
             o    3 200 tis. Kč


05911/RM1418/86          .....             40

3) schvaluje
úpravu závazného ukazatele právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162, a to:


- zvýšení investičního příspěvku       
                             o    3 200 tis. Kč


05911/RM1418/86          .....             40

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu                
                                  realizovat 
schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a 
úpravu závazného ukazatele dle bodu 3) tohoto 
usnesení     

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro