Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:11:33
bod č. 2.VZ - Schválení přípravy projektu "Rekonstrukce tramvajových mostů na ul. Výškovická" ke spolufinancování z externích zdrojů a návrhu zadání veřejné zakázky malého rozsahu s uzavřením Smlouvy na zajištění služeb týkající se vybraných příloh žádosti o dotaci
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05909/RM1418/86          .....             38

1) schvaluje
zahájení přípravy projektu "Rekonstrukce 
tramvajových mostů na ul. Výškovická, Ostrava" 
s předpokládaným spolufinancováním z prostředků EU 
/ státního rozpočtu v rámci programového 
období 2014-2020


05909/RM1418/86          .....             38

2) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření Smlouvy příkazní na zajištění 
služeb pro projekt "Rekonstrukce tramvajových mostů na ul. 
Výškovická, Ostrava" se zpracovatelem 
(příkazníkem): ProFaktum, s. r. o. sídlo: Hlavní 
třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČO: 28568087, za 
cenu nejvýše přípustnou 93 000,- Kč bez DPH dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


05909/RM1418/86          .....             38

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- s n i ž u j e účelová rezerva ORJ 300

§ 3636, pol. 5901, ÚZ 3636  o 113 tis. Kč


- z v y š u j í běžné výdaje ORJ 300

§ 2212, pol. 5166, ÚZ 3636  o 113 tis. Kč


05909/RM1418/86          .....             38

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2017


05909/RM1418/86          .....             38

5) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje      
                             zajistit úkony 
spojené s přípravou žádosti o dotaci k projektu 
uvedeném v bodě 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 30.09.2017


05909/RM1418/86          .....             38

6) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru investičnímu          
                               zajistit 
úkony spojené s investiční přípravou a 
financováním realizace v rámci specifikace nároků 
na rozpočet statutárního města Ostravy projektu uvedeného 
v bodě 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního
Termín: 31.10.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro