Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:10:15
bod č. 45. - Pozemky v k.ú. Nová Ves u Ostravy, potřebné pro realizaci stavby „Mimoúrovňová křižovatka Mariánskohorská a propojení s ul. Sokola Tůmy“ ­ zrušení provedeného vyvlastnění, další postup
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05907/RM1418/86          .....             28

1) rozhodla
nepodat odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města 
Ostravy, útvaru hlavního architekta a stavebního 
řádu č.j. SMO/050382/17/ÚHAaSŘ/Re, sp. zn. 
S-SMO/300804/16/ÚHAaSŘ, kterým bylo rozhodnuto tak, že se 
rozhodnutím Magistrátu města Opavy ze dne 17.10.2011 
provedené vyvlastnění v rozsahu spoluvlastnického 
podílu k pozemkům v k. ú. Nová Ves u Ostravy 
zrušuje, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro