Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:09:42
bod č. 11. - Zpráva o činnosti komisí rady města za II. pololetí roku 2016 vč. návrhu na personální změnu v komisi pro sport a volný čas rady města
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05906/RM1418/86          .....             28

1) projednala
zprávu o činnosti komisí rady města za II. pololetí roku 
2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


05906/RM1418/86          .....             28

2) bere na vědomí

rezignaci Bc. MXXXXXX BXXXXXX, datum narození: XXXXXXXXXXX bytem: XX XXXXXXX 
XX, XXX XX Ostrava-XXXXXX, na funkci člena komise pro sport a volný čas rady 
města dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu

05906/RM1418/86          .....             28

3) jmenuje

do funkce člena komise pro sport a volný čas rady města místo osoby uvedené v 
bodu 2) tohoto usnesení pana DXXXXXXXXX VXXXX, datum narození: XXXXXXXXXX, 
bytem: X XXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu

05906/RM1418/86          .....             28

4) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

předložit zastupitelstvu města na vědomí zprávu o činnosti 
komisí RM za rok 2016

Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro