Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:08:23
bod č. 41. - Příprava a podání žádosti o dotaci na projekt "Ozdravné pobyty pro děti do 6 let věku v MOb Nová Bělá 2017" v rámci programu Moravskoslezského kraje
(Poznámka: Předkládá: Lumír Bahr, starosta Městského obvodu Nová Bělá)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05903/RM1418/86          .....             50

1) souhlasí
se zahájením přípravy a s podáním 
žádosti o účelovou dotaci na projekt "Ozdravné pobyty 
pro děti do 6 let věku v MOb Nová bělá 2017" v rámci 
programu "Příspěvky na ozdravné pobyty (ŽPZ/04/2016)" 
vyhlašeného Moravskoslezským krajem


05903/RM1418/86          .....             50

2) žádá
městský obvod Nová Bělá


o zajištění veškerých úkonů spojených 
s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci a 
všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami dotačního programu 
"Příspěvky na ozdravné pobyty" v rámci 
Moravskoslezského kraje, v případě, že zastupitelstvo 
městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o 
účelovou dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Lumír Bahr, starosta Městského obvodu Nová Bělá
Termín: 01.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro