Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:06:40
bod č. 3.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05900/RM1418/86          .....             28

1) bere na vědomí
odstoupení Jindřicha Středuly z funkce člena dozorčí rady 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


05900/RM1418/86          .....             28

2) volí

do funkce člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., místo osoby 
uvedené v bodu 1) tohoto usnesení
Ing. Ivo Furmančíka, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXX XXXXXXX X XXXX XXXX

05900/RM1418/86          .....             28

3) schvaluje
členu dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o 
výkonu funkce dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro