Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 10:04:39
bod č. 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Blahuta, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05899/RM1418/86          .....             45

1) projednala
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu 
pro rok 2017 a parametrů motivačního systému 
odměňování členů TOP managementu společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o., dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


05899/RM1418/86          .....             45

2) schvaluje
podnikatelský plán na rok 2017 společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o., dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


05899/RM1418/86          .....             45

3) určuje
a souhlasí s motivačním systémem odměňování 
členů TOP managementu společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, 
s.r.o., pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


05899/RM1418/86          .....             45

4) schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi 
společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., a 
jednatelem společnosti dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu


05899/RM1418/86          .....             45

5) ukládá
jednateli společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se 
schváleným podnikatelským plánem na rok 2017 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zodpovídá: Ing. Vladimír Blahuta, jednatel společnosti
Termín: 30.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro