Zasedání č. 201712 - 86. schůze rady města Dne 14.03.2017 09:36:16
bod č. 4.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05897/RM1418/86          .....             28

1) souhlasí
s odstoupením Jindřicha Středuly a Ing. Petra Pivody, MBA, z funkce 
člena dozorčí rady obchodní společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. a zánikem 
jejich funkce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

05897/RM1418/86          .....             28

2) volí

do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s.r.o. místo osob uvedených v bodu 1) tohoto usnesení
doc. Ing. Roberta Čepa, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX X XXXXXX
Jindřicha Středulu, nar. XXXXXXXXXX, bytem XX XXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX
 

05897/RM1418/86          .....             28

3) schvaluje
členům dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o 
výkonu funkce dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu


05897/RM1418/86          .....             28

4) rozhodla
o zvýšení základního kapitálu 
obchodní společnosti Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s.r.o., o 33 941 000 Kč, a to 
nepeněžitým vkladem jediného společníka 
statutárního města Ostravy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro