Výsledky hlasování na zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 28.02.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 85. schůze rady města konané dne 28.02.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor )
2 1.MZP - Odvolání z funkce ředitele Domova Korýtko, příspěvková organizace, IČO:70631867 Mgr.Mgr. Marka Kyjovského 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
3 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 2.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
5 37. - Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1479/2016/OI/VZKÚ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka společnosti DK POKLAD , s.r.o.)
6 3.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Jan Vogl, předseda představenstva společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
7 4.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
8 24. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Marka Pokorného, ředitele příspěvkové organizace PLATO Ostrava, do USA (New York) ve dnech 26.01.­04.02.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Marek Pokorný, ředitel příspěvkové organizace PLATO Ostrava)
9 29. - Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zeleň za Lunou“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih)
10 41. - Příprava a podání žádosti o dotaci pro projekt "Bytové domy Fr. Formana 47, 49" v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 11 11
(Pozn: hlasování o stažení materiálu)
11 42. - Příprava a podání žádosti o dotaci pro projekt "Bytové domy Fr. Formana 51, 53" v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 10 10
(Pozn: hlasování o stažení materiálu)
12 23. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Polska (Katowice) dne 15.03.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
13 33. - Prodloužení platnosti ochranné známky OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE u Úřadu průmyslového vlastnictví 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
14 10.VZ - Veřejná zakázka "Hra k výročí města", poř. č. 1/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
15 27. - ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání žádosti 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
16 36. - ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání projektových zámerů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
17 38. - Vyhodnocení poznávacích cest pro novináře 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
18 6. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 11 11
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
19 35. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76,708 00 Ostrava - Poruba, IČO 706 31883 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Radek Baran, ředitel Domova Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace)
20 8.VZ - Veřejná zakázka "Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava - socializačně-vzdělávací pobytové akce a semináře/besedy", poř. č. 171/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
21 47. - Návrh na zrušení vyhlášeného výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 a návrh na vyhlášení nového programu pro danou oblast 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
22 11. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
23 12. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku v k.ú. Muglinov, obec Ostrava s fyzickými osobami 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
24 13. - Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro Dopravní podnik Ostrava a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
25 14. - Návrh na přijetí budoucího daru vodovodního řadu v k. ú. Svinov, obec Ostrava, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací s J.Š. a R.Š. a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 15. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy, navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy o realizované technické zhodnocení a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 16. - Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci formou změny smlouvy, k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 17. - Návrh záměru města pronajmout/nepronajmout část pozemku v k.ú. Radvanice 11 11
(Pozn: hlasovování o variantě B))
29 18. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem pozemků v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 19. - Návrh nevyhovět žádosti fyzické osoby - pozemek p.p.č. 59/10, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 21. - Informace o provedených stavebních úpravách nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava (areál Městské nemocnice Ostrava) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 22. - Plán oprav v domech Zapletalova č. 1947/1, 1937/3, 1938/5 a 1939/7, Slezská Ostrava, kde správu zajišťuje Stavební bytové družstvo Nová huť a požadavek na zvýšení nájmu a převod na účet SMO 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 25. - Návrh na nesvěření pozemku 1913/2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, městskému obvodu Svinov 11 11
(Pozn: hlasování o stažení materiálu)
34 26. - Návrh na souhlas s umístěním stavby "Rekonstrukce chodníků na stezku pro chodce a cyklisty - ul. Muglinovská, SO 401-SSZ č. 4088 Muglinovská x Keramická" na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 43. - Žádost o odložení termínu opuštění bytu č. 2 na ul. Žofínská 1390/13, Ostrava - Moravská Ostrava, uživatele bytu pana P.F. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 45. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o využívání sportoviště 11 11
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou)
37 50. - Území Karolina-převod územní dokumentace a územních rozhodnutí 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.Ladislav Rožnai, vedouci odboru majetkového)
38 1. - Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu, smluv o budoucí služebnosti inženýrské sítě a dodatku ke smlouvě v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
39 2. - Návrh na uzavření objednávky na rozdělení projektové dokumentace pro provedení stavby "Cyklostezka Hornopolní, Varenská, Hollarova" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
40 5. - Návrh Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně zpracování plánu BOZP pro stavbu „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Frankova- 1. část“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
41 1.VZ - Veřejná zakázka "Přestupní uzel Hulváky - tram. zastávky a křižovatka 28. října x Železárenská x S. Tůmy (PD+AD+IČ)", poř. č. 252/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
42 2.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ul. Českobratrská (pasportizace a monitoring), poř. č. 18/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
43 3.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ul. Frankova", poř. č. 200/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
44 6.VZ - Veřejná zakázka "Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Rajská (PD+AD)", poř. č. 229/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
45 7.VZ - Veřejná zakázka "Areál ZOO - energie (TDS+BOZP)", poř. č. 254/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
46 12.VZ - Veřejná zakázka "Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova", poř. č. 212/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
47 13.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ul. Českobratrská (vodovod, kanalizace, komunikace)", poř. č. 178/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
48 3. - Souhlas se změnou na nemovitých věcech nad 40 tis. Kč v Zoologické zahradě Ostrava, příspěvkové organizaci 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
49 8. - Stanovisko statutárního města Ostravy k návrhu na redukci stávající plochy zvláštního dobývacího prostoru Paskov I 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
50 9. - Poskytnutí účelového investičního a neinvestičního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy Domovu pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace na realizaci dokončení revitalizace zahrady dle projektu „Doplňkové úpravy zahrady Domova pro seniory Kamenec“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
51 10. - Poskytnutí účelových neinvestičních transferů z Fondu životního prostředí města Ostravy na chemickou ochranu thujových porostů na Ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě, tahové zkoušky 26 lip na ul. Kmetská, k. ú. Slezská Ostrava a realizaci projektu "Revitalizace zeleně na vybraných plochách městské části Ostrava-Svinov - Park na náměstí Dr. Brauna" a změna charakteru části účelového neinvestičního transferu na realizaci projektu "Zahrada u mateřské školy ul. Stanislavského" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
52 31. - Informace o stavu GISMO za rok 2016 a rozvoji GISMO na rok 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
53 32. - Návrh na uzavření Licenční smlouvy o užití ZABAGED - výškopis mezi statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Zeměměřickým úřadem, IČO: 6045 8500 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
54 9.VZ - Veřejná zakázka "Pasport zeleně - IS", poř. č. 2/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
55 30. - Návrh na uzavření Smlouvy o účtu pro dosud nevzniklou právnickou osobu s Českou spořitelnou, a.s. - Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
56 34. - Úprava rozpočtu r. 2017 11 11
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou)
57 28. - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti na území Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS a k zajištění dopravní obslužnosti na území statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
58 49. - Dopis primátora statutárního města Ostrava na ministra dopravy a generálního ředitele ŘSD s požadavkem na zrušení nadlimitní veřejné zakázky na služby pod názvem :"Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 14 Moravskoslezská" 11 11
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou)
59 46. - Stížnost stěžovatelky 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
60 7. - Kontrola plnění usnesení rady města za období prosinec 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
61 4. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
62 39. - Návrh dodatku č. 1 ke "Smlouvě o reklamním partnerství" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
63 4.VZ - Veřejná zakázka "Pasportizace objektů Výstaviště Černá louka", poř. č. 13/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
64 5.VZ - Veřejná zakázka "Výměna odvodňovacího žlabu", poř. č. 16/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
65 11.VZ - Veřejná zakázka "Výměna VZT obřadní síně a kondenzačních jednotek v prostorách MMO", poř. č. 243/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)